Skip to Content Contact Us

תקנון עבור אתר האינטרנט

כללי

 1. מטרת האתר, שכתובתו ברשת האינטרנט https://darombar.org.il, הינה ארגון ושיווק השתלמויות מקצועיות, הטבות ואירועי תרבות לעורכי דין חברי מחוז דרום של לשכת עורכי הדין (להלן "מחוז דרום" ו/או "המחוז").
 2. מחוז דרום שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן, לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים בעת ביצוע הפעולה באתר.
 3. בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן: "תנאי השימוש ו/או התקנון").
 4. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

קבלת תנאי השימוש

 1. המידע המופיע באתר מופנה ומיועד לשימוש עורכי הדין אשר הרשומים במחוז דרום של לשכת עורכי הדין, ואלה זכאים לבצע פעולה באתר. זכות שימוש זו אינה ניתנת להעברה.
 2. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש, כפוף לתנאי התקנון ומהווה משום הסכמה מצדו לתנאים אלה.
 3. למחוז דרום הזכות הבלעדית לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים המוצעים באתר, לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
 4. המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי מלאי השירותים ו/או המוצרים הקיים.
 5. עוד מובהר כי הרכישה באתר תהא באחריות עורך הדין בלבד.וכי אחריותו של עורך הין העושה שימוש באתר לבחון את התנאים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לרבות התנאים המיוחדים המופיעים לגבי כל שירות ו/או הטבה.
 6. ואולם, בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש והמשתמש ביחסיו עם האתר. כל זאת, אלא אם כן האתר ציין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

 

ביצוע פעולות באתר והשימוש בו

 1. עורך הדין יזין במערכת האתר את פרטיו המזהים על מנת לבצע פעולה באתר, לרבות: מספר חבר בלשכת עורכי הדין, מספר תעודת זהות, שם פרטי ומשפחה כפי המופיע ברישומי המחוז בו הגולש הינו חבר ואמצעי תקשורת, כגון מספר נייד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן: "הפרטים המזהים").
 2. יובהר כי באחריותו של המשתמש לוודא את נכונות הפרטים המזהים אותם מוסר הוא למערכת לצורך ביצוע כלשהי באתר, וכי הוא אשר מתחייב למסור פרטים מדויקים.
 3. תנאי ביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר, כמו גם, הזמנת הטבות ו/או שירותים למשתמש כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות לפיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יבוהר להלן:
 4. ביטול העסקה יבוצע אל מול ספק המוצר ו/או השירות כאשר מוסכם כי מועד הביטול יהיה המועד בו נמסרה לספק המוצר ו/או השירות ההודעה.
 5. המשתמש הזכאי לבצע פעולה באתר רשאי לבטל עסקה של רכישת מוצר ו/או שירות שבוצעה באמצעות האתר בתוך תקופת הביטול, כהגדרתה בסעיף 14ג(ג) לחוק.
 6. עם זאת יובהר, משתמש לא יהא זכאי לבטל עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות שבוצעה באתר כל אחד מהמקרים המפורטים תחת סעיף הגבלת זכות ביטול המנויים בסעיף 6 לתקנות ביטול עסקה, לרבות במקרים הבאים: טובין שעל פי דין אין להחזירם; תרופות, מוצרי ותוספי מזון; טובין פסידים, שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות וכיו"ב.
 7. עוד יובהר, כי לא תהא למשתמש הזכות לבטל עסקה באופן חלקי. לפיכך, מקום בו משתמש יבקש לבטל חלק מהעסקה, כי אז יהא עליו לבטל את העסקה בשלמותה בכפוף לתנאים שלעיל ולהלן, וכן לביצוע עסקה חדשה.
 8. ביטול עסקה בשל פגם ו/או אי התאמה: במקרה של ביטול עסקה בתוך תקופת הביטול, מחמת פגם ו/או אי התאמה, ולאחר קבלת הודעה כתובה על כך מאת המשמש, תועבר הדרישה לספק המוצר ו/או השירות לצורך הטיפול בפנייה בהתאם להוראות החוק, התקנות.
 9. ביטול עסקה שלא בשל פגם ו/או אי התאמה: במקרה של ביטול עסקה בתוך תקופת הביטול, שלא מחמת פגם ו/או אי התאמה, באחריות המשתמש להחזיר את המוצר לספק המוצר באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא פגם. ספק השירות יפעל לביטול העסקה ולהשבת הסכום ששולם על ידי המשתמש לידיו בהתאם להוראות הדין ובניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 10. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או עסקה באתר – במקרה בו אזל המלאי, במקרה בו נמצא כי המשתמש ו/או המזמין איננו המשתמש, בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ומכל סיבה אחרת.
 11. מחוז דרום שומר לעצמו את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או רכישה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד מבצעי הפעולות האסורות.
 12. במקרים של טעויות בהקלדת פרטי ההזמנה ו/או פרטי הספק/בית העסק, בתיאור המוצר/השירות ו/או תמונתו, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה באתר, שמורה למנהלי האתר הזכות לבטל את ההזמנה ו/או העסקה. לעורך הדין לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
 13. הנהלת האתר, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו. בנוסף, לא תישא הנהלת האתר, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של מבצעי הפעילות באתר.
 14. עוד מובהר בזאת, כי בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר המוצר/השירות ו/או תיאורו באתר לבין המחיר ו/או התיאור המופיע במשרדי הנהלת האתר – יקבע התיאור ו/או המחיר המופיע במשרדי הנהלת האתר.
 15. בהתאם למפורט באתר, מספר המוצרים והשירותים אותם יוכל עורך הדין לרכוש הינה בכפוף לתנאים ההזמנה והרכישה, לפי העניין, כפי שיהיו מעת לעת.
 16. לאחר ביצוע הזמנה באתר, יינתן למזמין אישור הזמנה, ובו המספר הסידורי של מספר ההזמנה המעיד כי פרטי ההזמנה שהוגשה נקלטו במערכת, ולא כי ההזמנה נתקבלה ואושרה.
 17. המוצרים ו/או השירותים שבאתר יסופקו למבצע הפעולה באחריות הספקים, בהתאם לדרכי ואמצעי התקשורת אשר נמסרו על ידו באתר, בדרך ולפי התנאים הרשומים באתר, ולפי כל דין.

 

 זכויות יוצרים

 1. כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכושו של המחוז ו/או של אחרים, אשר התירו למחוז לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של המחוז ושל בעלי הזכויות בהם.
 2. זכויות היוצרים מתייחסים לטקסט, תמונה, איור, קטעי קול, קטעי וידיאו, מוזיקה, יישומי תוכנה וגרפיקה ודמויות (להלן: "החומר המוגן"), והסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בחומר המוגן ובתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של המחוז, אלא אם המחוז התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
 3. הנהלת האתר רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הגבלת אחריות למידע

 1. האתר בכללותו, ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as is).
 2. השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר המוצעים ע"י הספקים, המידע לגביהם נמסר ע"י הספקים ובאחריותם הבלעדית; הספקים המופיעים באתר התחייבו כלפי הנהלת האתר והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר. הנהלת האתר אינה ערבה לאמינות המידע האמור ולמידת דיוקו.
 3. הנהלת האתר אינו מביעה כל עמדה ואין הוא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי:
  • המידע והחומר המצוי באתר והנוגע למוצרים/שירותים המוצעים ע"י ספקים/בתי עסק;
  • כל מוצר ו/או שירות אשר הגישה אליו התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
  • כל נזק אשר נגרם ו/או עלול להיגרם בקשר עם מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר ו/או הקישורים האלקטרוניים ממנו;
  • לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או הגישה אל האתר.
 4. האתר מכיל בתוכו מצביעים קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד הנהלת האתר לעשות בהם שימוש כלשהו.
 5. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 6. על המשתמש לבחון את התנאים המיוחדים לרכישת כל מוצר ו/או שירות ו/או הטבה לרבות התנאים המיוחדים המופיעים לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או הטבה, דרך מימושם, אפשרויות מימושם, התנאים, המגבלות והסייגים החלים על כך, וכן כל מידע רלבנטי אחר בעניינים אלה לרבות שעות פעילות הספקים ו/או נותני השירותים. לא תישמע על ידי המשתמש כל טענה ו/או תלונה לפיה הוא לא ידע את התנאים מקום בו התנאים פורסמו באתר וחזקה על המשתמש כי העצם ביצוע פעולה כלשהי באתר הוא היה מודע להם ואישר את תוכנם.
 7. כל הנתונים שימסור מבצע פעולה באתר להנהלת האתר ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי המשתמש ויהוו נכס שלו. ביקשה הנהלת האתר לשמור את המידע, תעשה השמירה במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 8. מחוז דרום לא היה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

מדיניות פרטיות

 1. למען הסר הספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), מסירת פרטיו של המשתמש לצורך ביצוע פעולות באתר, תהווה הסכמה לאפשר להנהלת האתר לעשות שימוש בנתונים אלה לצורך דיוור ושיתופי פעולה עם נותני שירותים, ספקים ובתי עסק שונים.
 2. הנהלת האתר לא תעביר פרטים של משתמש לצד שלישי ללא אישורו מראש ובכתב, אלא אם העברת הפרטים נדרשת לצורך מתן השירותים באתר.
 3. כל מידע אודות המשתמש שיצטבר בקשר עם פעילותו באתר יחשב לקניינה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או הקור אליה והמשתמש באתר מוותר מראש על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות.
 4. כן יובהר, כי הנהלת האתר תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד לרבות לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות ו/או לצרכים סטטיסטיים.
 5. כל משתמש באתר רשאי לדרוש מהנהלת האתר, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יוסר ממאגר המידע של האתר ו/או שלא יימסר לאדם אחר זולת הנהלת האתר או לאנשים מסוימים לפרק זמן מוגבל או קבוע.
 6. בנוסף, כל משתמש רשאי לדרוש מהנהלת האתר, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של האתר.
 7. הנהלת האתר לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 8. הנהלת האתר עשויה להעביר המידע שיימסר לו ו/או באמצעות האתר – כולו או חלק ממנו – בין היתר, על מנת לאפשר השלמת ביצוע העסקה וכן להעבירו לספקים ונותני השירותים.

 

אבטחת מידע

 1. הנהלת האתר מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו ככל שהוא נוגע להפעלת האתר, במערכות, בנהלים והתקנים המתקדמים ביותר.
 2. יחד עם זאת, הואיל והאתר פעיל בסביבה מקוונת, מטבע הדברים, אין הנהלת האתר יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש מידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים. כל המוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית והמלאה ולא תישמע מצידו כל טענה ו/או תלונה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

 

בעלות ושמירת זכויות

 1. כל המידע, הפרסומים והיצירות המצויים באתר הינם רכוש של הנהלת האתר ו/או מטעמה והקשור אליה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת של הנהלת האתר ושל בעלי הזכויות בהם.
 2. הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הנהלת האתר, אלא אם הנהלת האתר התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

 

המחאת זכויות

 1. הנהלת האתר רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ברירת הדין וסמכות השיפוט

 1. תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש לפיו יהיה כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהפעילות באתר תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולו בלבד.

 

שונות

 1. אם מחמת כוח עליון נבצר מבעלי האתר או ממפעיליו לנהל רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר באופן תקין, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל התקשרויות עם מבצעי הפעולות. כוח עליון – לרבות אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות באתר ו/או אספקת המוצרים/השירותים שבאתר, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.
 2. הנהלת האתר תהא רשאית להפסיק את מתן השירותים מצידה באתר על פי תקנון זה בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא יהיה מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.
 3. קריאת תקנון זה מהווה תנאי בסיסי לשימוש ו/או גלישה ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או מימוש הטבות עבור משתמשי האתר. משתמש העושה שימוש ו/או גולש ו/או מזמין מוצרים ו/או שירותים כמפורט באתר, מאשר בזאת כי הוא קרא את התקנון, כי הוראותיו מובנות לו וכי הוא מקבל על עצמו את התנאים המופיעים בו, ללא כל סייג מצידו.

 

לוח אירועים
Back top top