Skip to Content Contact Us
אתיקה

הוראת סעיף 60א(ב) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 נועדה לקבלת חוות דעת מקדימה ולסייע בידי עו"ד המתלבט בין מספר דרכי פעולה שמי מהן עלולה להביאו לכדי עבירה על כללי האתיקה.

חוות דעת מקדימה נותנת בידי עורך הדין הפונה הגנה, היה ובעתיד תוגש תלונה בעניין ולא נועדה להשיב לשאלה שעניינה התלבטות בין דרכי פעולה שאינה של עורך הדין הפונה אלא של עורך דין אחר. כמו כן, חוות הדעת המקדימה לא נועדה להשיב בדיעבד לפעולה שבוצעה ע"י עורך הדין.

חוות הדעת המקדימה תינתן על בסיס האמור בשאילתא ולא תקנה הגנה מקום שיתגלו עובדות אחרות או שונות מאלו שהוצגו בפני הועדה.

בסוגיות מסוימות כגון ניגוד עניינים, מחייב נוהל טיפול בשאילתות, את קבלת עמדתו של צד שעשוי להיפגע מחוות הדעת המקדימה. קבלת התייחסותו נועדה להבטיח כי לא יתקבלו החלטות שיחייבו צד נפגע מבלי שעמדתו נשמעה בהיבטים השונים. במקרים כגון דא, ועדת האתיקה תפנה לעורך הדין שהגיש את השאילתא ותבקש את אישורו לפנות לגורם שעמדתו נדרשת.

הכללים המופיעים בנוהל טיפול בתלונות אתיקה (ניגוד עניינים) יחולו גם על שאילתות בשינויים המחויבים.

  שאילתות

  • רכזת ועדת האתיקה עו"ד ענת אבטבי
  • טלפון 08-6278815
  • מייל etika@darombar.org.il
  לוח אירועים
  Back top top