Skip to Content Contact Us
פנס

היבטים פנסיוניים בעת החזרת עובד חזרה לעבודה לאחר ניתוק יחסי עבודה

מאת: לוייב יונתן – מנכ"ל משותף ובעלים "אסף ביטוחים ופיננסים" חבר וועדת טכנולוגה בלשכת סוכני ביטוח בישראל

 

עובד פוטר מעבודתו בחברה, הוא פדה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה וקיבל השלמת פיצויים ממקום העבודה. כעבור ארבעה חודשים מבקש העובד לחזור חזרה לעבודתו. האם ניתן להחזיר את העובד לעבודתו ומה המשמעות של המהלך?

הפסקת עבודה שאינה עולה על שישה חודשים, אינה קוטעת את הוותק בעבודה

חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר מעבודתו יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. כדי למנוע מצבים שבהם עובדים הנעדרים מעבודתם לאורך השנה לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים הגדיר סעיף 2 לחוק מצבים שבהם גם הפסקת עבודה אינה קוטעת את רצף העבודה. בין המצבים המתוארים בסעיף 2: חופשה ללא תשלום, מחלה או ימי אבל.

מקרה נוסף שבו נתקל המחוקק היה פיטורם של עובדים בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה והחזרתם לעבודה לאחר מספר חודשים. כדי למנוע זאת קבע סעיף 2 (9) כי הפסקת עבודה שאינה עולה על 6 חודשים אינה קוטעת את רצף העבודה של העובד.

“(9) הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שישה חודשים “

מה המשמעות של החזרת העובד עבור המעסיק?

החזרת העובד לעבודה לאחר פחות משישה חודשים אינה קוטעת את הוותק של העובד בעבודה לצורך הזכאות לפיצויי פיטורים. נבין את המשמעות של המשפט באמצעות דוגמה:

יוסי עבד במקום עבודה במשך שנה וחצי. במהלך התקופה שכרו עמד על 7,000 ₪. מעסיקו הפקיד לו לתוכנית הפנסיה 6% לפי החוק. לאחר שנה וחצי יוסי פוטר בשל צמצומים במקום העבודה והמעסיק השלים לו את פיצויי הפיטורים הנדרשים.

 

פיצויים מקרן הפנסיה                     7,560 ₪

השלמת פיצויים                             2,940 ₪

סה”כ פיצויים                               10,500 ₪

לאחר ארבעה חודשים זכה המעסיק בפרויקט נוסף והחזיר את יוסי לעבודה, בשכר של 8,000 ₪. יוסי חזר לעבודה למשך 8 חודשים נוספים. לאתר תום 8 החודשים נקלע המעסיק לקשיים ופיטר את יוסי שנית.

האם העובד זכאי לפיצויים עבור התקופה הנוספת?

שכר וותק תקופה
7,000 ש”ח 18 חודשים 1
8,000 ש”ח 8 חודשים 2

למרות שיוסי עבד כעת רק 8 חודשים הוא זכאי לפיצויי פיטורים. הוותק לצורך הזכאות לפיצויי פיטורים נספר כולל תקופת העבודה הראשונה, בנוסף המעסיק צריך לחשב כעת את השלמת הפיצויים בהתאם לשכרו האחרון של העובד.

 

כיצד נחשב את חובת הפיצויים של המעסיק?

המעסיק נדרש בהשלמת פיצויים בגובה 28% מהשכר האחרון כפול הוותק של העובד. מסכום זה ניתן להפחית את הסכום ששולם לעובד בתקופת העבודה הקודמת.

העובד זכאי ל- 4,838 ₪ מהם ניתן להפחית את הסכום של 2,940 ₪ ששולם לעובד בתום התקופה הקודמת. המעסיק נדרש בהשלמת פיצויים בגובה של 1,898 ₪. מרביתה עבור תקופת העבודה הקודמת.

חשוב לזכור: כי בחישוב הוותק לא לוקחים בחשבון את התקופה שעובד לא עבד בה. בדוגמה שלנו ארבעה חודשים.

 

ומה לגבי עובד שהתפטר?

עד עכשיו בחנו מקרה של עובד שפוטר מעבודתו. במקרה זה נדרש המעסיק בהשלמת פיצויים בסיום העבודה. אך מה יהיה דינו של עובד שהתפטר וכעת מבקש לחזור לעבודתו?

סעיף 2 (9) לא מבחין בין התפטרות לפיטורים. גם במקרה של עובד שהתפטר וכעת מבקש לשוב לעבודתו יספר הוותק בין שתי התקופות.

באיזה מקרה המעסיק עשוי להיות אדיש להחזרת העובד לעבודה?

במידה והמעסיק מפקיד לרכיב הפיצויים 8.33% וחל על העובד סעיף 14 (בהתאם לסעיף 14, הכספים שנצברו בקרן הפנסיה יבואו במקום הכספים שהמעסיק נדרש לשלם בסיום עבודה) המעסיק עשוי להיות אדיש להחזרת העובד לעבודה מכיוון ולתקופת הוותק אין השפעה על אופן חישוב חבות הפיצויים של המעסיק.

האם החזרת העובד לעבודה משפיעה על יתר זכויותיו של העובד?

לא. סעיף 2 (9) הוא מתוקף חוק פיצויי פיטורים והוא לא משפיע על זכויות אחרות של העובד כמו צבירת ימי מחלה, חופשה, הבראה או זכויות אחרות במקום העבודה.

מטבע הדברים יובהר כי האמור אינו מיועד להחליף ייעוץ פרטני בשים לב לנסיבות וכתמיד, אנו ‏עומדים לרשותכם במתן הבהרות והסברים נוספים ככל שנתבקש.‎

 

לוח אירועים
Back top top