Skip to Content Contact Us
אתיקה

ככלל, תלונה תוגש לוועדת האתיקה על גבי טופס הגשת תלונה ואי הגשת התלונה באמצעות טופס זה או אי-מילוי כל הפרטים בטופס, יביאו לגניזת התלונה על הסף.
מתלונן יידרש לאמת את פרטי תלונתו בתצהיר בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א) אם התלונה הוגשה על-ידי צד להליך שבו עורך הדין הנילון מייצג את הצד שכנגד;

(ב) במהלך חמש השנים האחרונות הוגשו על ידי המתלונן תלונות נוספות נגד עורכי דין אחרים לוועדת אתיקה;

(ג) אם תלונה באותו עניין או תלונה נגד אותו עורך דין, הוגשה כבר בעבר על-ידי המתלונן;

(ד) אם מתנהל בין המתלונן לעורך הדין הנילון הליך משפטי בעניין שבקשר אליו הוגשה התלונה;

ככל והועדה מחליטה לגנוז את התלונה על הסף, תינתן החלטת ועדה וזו תשלח למלין עם עותק לנילון.

ככל שיש מקום לדון בתלונה, היא תועבר לתגובה ראשונית בכתב של עורך הדין (מעין זכות שימוע), בטרם תתגבש ההחלטה כי יש על פני הדברים מקום להגיש קובלנה. על כן, דרך המלך היא קבלת תגובה ראשונית וההחלטה על הגשת תגובה סטטוטורית, לפיה מצא הקובל כי יש על פני הדברים מקום להגיש קובלנה, לפי תלונה או ידיעה כאמור בסעיף 4ב לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע"ה- 2015, מתקבלת רק לאחר החלטה בישיבת ועדת האתיקה. כמו כן, הועדה רשאית לבקש גם תגובה סטטוטורית בהעדר מענה לתגובה הראשונה, והכל בהתאם לנוהל טיפול בתלונות ע"י ועדות האתיקה.

במסגרת בירור התלונה, הועדה רשאית לדרוש מהמתלונן או מעורך הדין הנילון פרטים נוספים לתלונה או לתגובה והכל בהתאם לסעיף 6 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע"ה- 2015.

לוח אירועים
Back top top