Skip to Content Contact Us
פנסב2

חקיקה חשובה בתחום הפנסיוני

מאת: לוייב יונתן – מנכ"ל משותף ובעלים "אסף ביטוחים ופיננסים" חבר וועדת טכנולוגה בלשכת סוכני ביטוח בישראל

בקצרה: חוק הוצאה לפועל בתיקון חדש שמרחיב את מגוון הכספים שלהוצאה לפועל אין נגישות אליהם.

בגדול: סעיף 25 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל קבע גם בעבר שזכויות עמית בקופות גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד למעט במקרים חריגים המפורטים.

כלומר: ניתן לעקל או לשעבד חסכונות פנסיונים נזילים כמו קרן השתלמות או כספי פיצויים ממעסיק לא פעיל.

להוראות אלו נוסף כעת תיקון מס’ 66 התש”ף – 2020 לחוק ההוצאה לפועל שמכיל רשימת נכסים שאינם ברי עיקול, בתוכם כספים מקופת החולים או מחברת ביטוח, וכעת מוסיף גם כספים מכוח סל שירותי בריאות, פוליסת ביטוח לתרופות, פוליסת ביטוח למימון השתלות או ניתוחים בחו“ל ופוליסת ביטוח סיעודי, והכל במטרה לשמור על הזכות לקיום בסיסי.

לוח אירועים
Back top top