Skip to Content Contact Us

חוק חופש המידע, תשנ"ח-1988 מעגן את זכותו של כל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע המצוי בידי רשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הוראות החוק יחולו גם על מבקש מידע שאינו אזרח ישראלי או תושב לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל. החוק קובע אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהן.

לשכת עורכי הדין הנה תאגיד אשר הוקם בחוק ועל כן היא מוגדרת כרשות ציבורית אשר חוק חופש המידע חל עליה.

הגשת בקשות ותשלום אגרות

הבקשות תוגשנה בכתב לממונה על חוק חופש המידע, והמענה יינתן לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה. ניתן להאריך את התקופה האמורה במקרה הצורך עד ל-90 ימים נוספים.

בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999 פניה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה בסך 20 ₪ והתחייבות המבקש לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע המבוקש עד לסכום של 150 ₪ (ככל שהטיפול יחייב תשלום אגרות טיפול והפקה בסכום הגבוה מ-150 ₪, ניתן יהיה לדרוש מהמבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו).

אגרת הטיפול בבקשה בגין איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו למסירה תעמוד על סך 30 ₪ לשעה, החל בשעה הרביעית. מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו, וכן עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית (כלומר: תיגבה אגרת טיפול החל מהשנה השמינית).

בגין המידע עצמו תשולם אגרת הפקה של מידע בכתב בסך 0.2 ₪ לעמוד, ואם המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – בסך 2.5 ₪ עבור תקליטור מחשב.

ניתן לשלם את האגרות בכרטיס אשראי באמצעות מנהלת שירות הלקוחות, עו"ד שלי אשכנזי, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 בטלפון 03-6905555 שלוחה 0, או בהעברה בנקאית ל-בנק לאומי, סניף 806, חשבון 31157265. את האישור על ביצוע התשלום יש להעביר לממונה על חוק חופש המידע.

פרטי הממונה על חוק חופש המידע

עו"ד מיכל קרסוצקי-יחזקאל
דוא"ל: michal@tabar.org.il
פקס: 03-6911192
מען: מחוז תל אביב – לשכת עורכי הדין בישראל, רחוב דניאל פריש 10 תל אביב

דו"חות שנתיים של הממונה על חוק חופש המידע

דו"ח הממונה לשנת 2016

דו"ח הממונה לשנת 2017

דו"ח הממונה לשנת 2018

דו"חות פעילות של המחוז

דו"ח פעילות לשנת המשפט תשע"ו (31.8.2016 – 1.9.2015)

דו"ח פעילות לשנת המשפט תשע"ז (31.8.2017 – 1.9.2016)

לוח אירועים
Back top top