ועדת האתיקה המחוזית

אודות ועדת האתיקה המחוזית

סעיף 1 לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ”א – 1961 (להלן: “החוק”) קובע כי מטרת האיגוד המקצועי של עורכי הדין הינה ראש וראשון לשקוד על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת-הדין.

בהתאם לתיקון 32 לחוק (שתוקפו החל בינואר 2010) ועדת האתיקה במחוז דרום הנה ועדה סטטוטורית, המונה 10 חברי ועדה, מהם 8 חברי ועדה, נציגת ציבור ויושבת ראש ועדה(כל חברי הועדה ממלאים תפקידם במקצועיות ובהתנדבות מלאה). עו”ד אורית סער ששימשה כחברת הועדה משנת 2014, משמשת כראשת הועדה מיום 01/03/2018.

לצד הועדה פועל פרקליט ועדת האתיקה, עו”ד בני זיתונה, שתפקידו להמליץ לוועדת האתיקה אודות גניזה או העמדה לדין וכן לייצג את ועדת האתיקה בהליכים לפני בתי הדין המשמעתיים ולפני בתי המשפט.

את הרכב מערך האתיקה במחוז משלימה עו”ד ענת אבטבי שמשמשת כרכזת ועדת האתיקה.

ועדת האתיקה אמונה על טיפול בתלונות שמוגשות כנגד עורכי הדין חברי מחוז דרום וכן בתלונות שמועברות לטיפולה על ידי ועדת האתיקה הארצית, מחמת ניגוד עניינים ו/או כל טעם אחר המצדיק טיפול בתלונה על ידי ועדת אתיקה מחוזית אחרת.

ככל וועדת האתיקה החליטה, בתום הטיפול בתלונה, על הגשת קובלנה נגד עורך הדין הנילון, הקובלנה תוגש בבית הדין המשמעתי המחוזי במחוז אליו משתייך עורך הדין ותנוהל על ידי פרקליט הועדה.

במקרים בהם החליטה ועדת האתיקה המחוזית על גניזת התלונה, רשאי המלין לפנות לגופים מקבילים הרשאים להגיש קובלנה ובכלל זה לוועדת האתיקה הארצית, כקובל נוסף, בהתאם לסעיף 63 לחוק.

כן מוסמכת ועדת האתיקה המחוזית לעתור להשעייתו של עורך דין שהוגש נגדו כתב אישום בבי המשפט או בבית הדין הצבאי בשל עבירה פלילית שיש עימה קלון בנסיבות העניין (סעיף 78 לחוק) וכן לנקוט בהליך להטלת עונש כנגד עורך דין שהורשע בבית משפט או בבית דין צבאי, בפסק דין חלוט בשל עבירה פלילית כאמור (סעיף 75 לחוק).

נוסף לאמור, מוסמכת ועדת האתיקה המחוזית, בהתאם לסעיף 60 א’ (ב) לחוק ליתן חוות דעת מקדימה (שאילתא) בענייני משמעת של עורכי דין ומתמחים, שמטרתה לסייע בידי עורך הדין המתלבט בסוגיה אתית או בין מספר דרכי פעולה, שמי מהן עלולה להביאו לכדי עבירה על כללי האתיקה ואין חוות הדעת המקדימה נועדה להשיב בדיעבד על פעולה שבוצעה על ידי עורך הדין.

פנייה לוועדת האתיקה